Regulamin


UMOWA SUBSKRYPCYJNA

REGULAMIN WARUNKÓW LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU “IT DOJO”
Niniejsza umowa subskrypcyjna (Subskrypcja) i warunki licencji (Licencja) określają zasady odpłatnego i czasowego korzystania przez Klienta (zwanego dalej: Subskrybentem) z programu komputerowego “IT DOJO”, którego twórcą i wyłącznym dysponentem autorskich praw osobistych i majątkowych jest Jakub Klimas Software Services, NIP: 8811502739, Regon: 525894235, e mail:jakub.wincent.klimas@gmail.com(zwany: Autorem/Licencjodawcą).

§ 1 Definicje umowy


Pojęciom użytym w niniejszej Umowie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Subskrybent – Klient nabywający subskrypcję i licencję na korzystanie z programu IT DOJO,
 2. Autor/Licencjodawca –twórca programu i dysponent praw autorskich do programu IT DOJO,
 3. Subskrypcja – dostęp do oprogramowania IT DOJO przez regularne uiszczanie abonamentu,
 4. Licencja – prawo do odpłatnego i czasowego korzystania z programu IT DOJO,
 5. Przedmiot subskrypcji i licencji kopia programu komputerowego “IT DOJO”, na który Autor udziela Subskrybentowi prawa do czasowego odpłatnego korzystania w oprogramowania w ramach wykupionego abonamentu (subskrypcji),
 6. Centrum Subskrypcyjne – witryna internetowa pod adresem www.it-dojo.pl
 7. Nowa wersja programu –nowe moduły lub funkcjonalności programu (up-grade), nie stanowiące poprawek (patch) lub zmian (up-date) poprawiające funkcjonowanie Programu,
 8. Opłata subskrypcyjna – opłata abonamentowa uiszczana przez Subskrybenta za subskrypcję.

§ 2 Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę subskrypcji do czasowego I odpłatnego korzystania przez Subskrybenta z dostępu do oprogramowaniaIT DOJO.
 2. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą i wyłącznym właścicielem i dysponentem autorskich praw osobistych i majątkowych do oprogramowania IT DOJO i w związku z tym jest uprawniony do udzielania subskrypcji i licencji na korzystanie z oprogramowania IT DOJO, co Subskrybent przyjmuje do wiadomości z zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm., dalej Ustawa).
 3. W ramach niniejszej umowy Subskrypcji z prawem licencji do korzystania z program IT DOJO nie przenosi się na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do programu IT DOJO.
 4. Subskrybent oświadcza, że z tytułu udzielonej mu niniejszą Umową subskrypcji i licencji zobowiązuje się do zapłaty Licencjodawcy należnego mu wynagrodzenia za udzielenie subskrypcji i licencji na korzystanie z czasowego dostępu do oprogramowania IT DOJO.

§ 3 Warunki subskrypcji i zakres licencji


 1. W celu korzystania przez Subskrybenta z określonego w czasie dostępu do pełnej treści cyfrowej oprogramowania IT DOJO, Licencjodawca udziela Subskrybentowi odpłatnej, niewyłącznej licencji obowiązującej w czasie trwania subskrypcji i upoważnia Subskrybenta do używania oprogramowania IT DOJO na czas trwania subskrypcji zgodnie z Umową na następujących polach eksploatacji:
 1. wprowadzenie do pamięci RAM komputera lub przenośnego, multimedialnego urządzenia, łączącego w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera przenośnego (tzw. smartphone, smartfon, tablet, ipad) lub zainstalowanie w pamięci stałej komputera/smartphone np. na dysku twardym i zwielokrotnianie aplikacji w pamięci komputera/smartphone/ipada, także uruchamiania, przechowywania i korzystania z aplikacji na komputerze/smartfonie/ipadzie,
 2. dostosowanie oprogramowania bez naruszania kodów źródłowych i innych zasad określonych w Umowie, jak i przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie praw autorskich do platformy sprzętowej oraz konfiguracji używanej przez Subskrybenta.
 1. Licencji udziela się na czas określony w zależności od rodzaju subskrypcji, wykupionej przez Subskrybenta.

§ 4 Prawa i Obowiązki Subskrybenta


 1. Subskrybent ma prawo i obowiązek korzystania z oprogramowania IT DOJO zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością przez okres obowiązywania wykupionego rodzaju subskrypcji.
 2. Subskrybent obowiązany jest nie dokonywać:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania, powielania programu w całości, ani w części jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, z wyłączeniem utworzenia jednej kopii bezpieczeństwa dla własnych potrzeb,
  2. jakichkolwiek zmian w programie,
  3. podejmowania ani zezwalania na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego aplikacji, modyfikacji, rozłożenia, dekompilacji, tłumaczenia, adaptacji lub opracowywania aplikacji, również innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania programu.
 3. Subskrybent obowiązany jest do ochrony programu komputerowego przed:
 1. odtworzeniem kodu źródłowego programu komputerowego,
 2. dekompilacją, deasemblacją i innymi podobnymi czynnościami (reverse engineering),
 3. naruszeniem integralności i modyfikacji zawartości baz danych używanych przez program,
 4. wprowadzaniem programu komputerowego do obrotu,
 5. usuwaniem lub modyfikowaniem jakichkolwiek oznaczeń programu lub informacji o przysługujących Licencjodawcy prawach własności i prawach autorskich,
 6. odsprzedawaniem, wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub w jakikolwiek inny sposób ingerowaniem w oprogramowanie poza zakresem subskrypcji.
 7. zmienianiem szaty graficznej programu.
 1. W razie naruszenia przez Subskrybenta obowiązków wynikających z udzielonej subskrypcji i praw licencji Subskrybent obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie praw Licencjodawcy.
 2. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną naliczoną Subskrybentowi z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z udzielanych subskrypcji i licencji do oprogramowania IT DOJO.

§ 5 Prawa i Obowiązki Licencjodawcy


 1. Licencjodawca gwarantuje, że w związku z realizacją niniejszej umowy wobec Subskrybenta nie zostaną skierowane jakiekolwiek, przewidziane w przepisach prawa autorskiego roszczenia osób trzecich.
 2. Licencjodawca nie ponosi wobec Subskrybenta odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym utraty zysków, spodziewanych korzyści, utraty oszczędności ani innych szkód ubocznych i wtórnych, wynikających z używania lub niemożności używania programu IT DOJO, w tym przerw w działalności przedsiębiorstwa lub/i jednostki edukacyjnej Subskrybenta, utraty jakichkolwiek danych, informacji, w tym gospodarczych, szkoleniowych, etc. Subskrybenta, bez względu na to czy wynika to z postępowania lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej, nawet jeśli poinformowano Licencjodawcę o możliwości takich szkód. Licencjodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewyprodukowania lub nieudostępnienia na rynek wersji, rozszerzeń, usług dodatkowych, pomocy technicznej w okresie subskrypcji.
 3. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie jest odpowiedniej dla Subskrybenta jakości i że będzie nadawało się do zamierzonego przez Subskrybenta celu i użytku. Licencjodawca wyłącza wszelkie gwarancje z tytułu korzystania z subskrypcji programu.
 4. Licencjodawca nie gwarantuje, że w okresie subskrypcji zapewni Subskrybentowi dostęp do rozszerzeń, wersji, poprzednich wersji, pomocy technicznej, co Subskrybent przyjmuje do wiadomości I nie wnosi do tego jakichkolwiek zastrzeżeń.
 5. Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania bądź zaniechania serwisu transakcyjnego Stripe z siedzibą w Dublinie.
 6. Całkowita i łączna ewentualna odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów w związku z wszelkimi roszczeniami bez względu na przyczynę ich powstania pozostająca w bezpośredniom związku z subskrypcją ograniczona jest wyłącznie do wysokości opłat wniesionych przez Subskrybenta, co Subskrybent przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

§ 6 Opłata za subskrypcję


 1. Opłaty subskrypcyjne naliczane są z góry na początku okresu rozliczeniowego subskrypcji.
 2. Subskrybent na prawo skorzystać z następujących okresów subskrypcji:
 3. 1 miesiąc,
 4. 6 miesięcy,
 5. 12 miesięcy.
 6. W każdym czasie Subskrybent posiada prawo do zmiany okresu subskrypcji.
 7. W przypadku zmiany okresu Subskrypcji na dłuższy okres, naliczona zostanie jedynie uzupełniającą opłata subskrypcyjna o wartości odpowiadającej wybranemu okresowi subskrypcji z zaliczeniem na poczet ceny zmienionego okresu subskrypcji opłaty subskrypcyjnej uiszczonej przez Subskrybenta.
 8. Uiszczona opłata subskrypcyjna nie podlega zwrotowi.
 9. Dniem zapłaty za subskrypcję jest dzień uznania rachunku bankowego Licencjodawcy kwotą opłaty subskrypcyjnej przekazaną przez Subskrybenta za dany okres subskrypcji.
 10. Serwisem transakcyjnym właściwym do zakupu subskrypcji program IT DOJO przez Subskrybenta jest Stripe z siedzibą w Dublinie, który obsługuje elektroniczny transfer środków pieniężnych z konta bankowego Subskrybenta na konto bankowe Licencjodawcy, jako zapłatę za subskrypcję zakupiona za pomocą karty Mastercard lub Visa.
 11. Po dokonaniu zakupu w serwisie transakcyjnym Stripe, Subskrybent posiada możliwość edycji danych karty (dodać nową), wyboru i zmiany okresu subskrypcji oraz anulowania subskrypcji.
 12. Po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej Subskrybent otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej dowód zapłaty za opłatę subskrypcyjną, przesłany za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Stripe w Dublinie.
 13. Opłaty subskrypcyjne za kolejne okresy są naliczane automatycznie w momencie rozpoczęcia kolejnego okresu subskrypcji.
 14. W każdym czasie Subskrybent posiada prawo rezygnacji z subskrypcji za przyszłe okresy subskrypcji co spowoduje anulowanie i nie naliczenie opłaty subskrypcyjnej za przyszłe, kolejne okresy subskrypcji. Rezygnacja z subskrypcji programu na przyszłe okresy nie daje prawa do zwrotu pobranej już opłaty subskrypcyjnej za zakupiony okres subskrypcji.

§ 7 Postanowienia końcowe


 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków subskrypcji i licencji w każdym czasie, na co Subskrybent wyraża zgodę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Prawem obowiązującym dla niniejszej Umowy subskrypcyjnej jest prawo polskie.